background image
0
15
a máSodIK TalálKoZáS
az evangélium
EJB-sztori
,,Volt egy pont a bizottság munkájában, amikor rátaláltunk a saját
utunkra. Túl voltunk már az egyház statisztikai mutatóinak témáján, túl
a vallásosság alakulásának országos trendjén, túl az egyház gazdálkodá-
sának témáján ­ csupa fenyeget jövkép. De az a munkaértekezlet más
volt. ,,Most elször nem féltünk a ránk bízott feladattól", fogalmazta meg
valaki. Mi történt? Csak annyi, hogy másképp kezdtük a gylésünket.
Nem akartunk ,,túlesni" az elmaradhatatlan áhítaton, hogy aztán az ér-
demi munkával töltsük az idnket, hanem engedtük, hogy az Ige dolgoz-
zon rajtunk. Azt a kérdést tettük fel magunknak, hogy milyen
Bibliai igehelyek azok, amik sokat jelentenek a feladatunkkal kapcsolat-
ban, amiken keresztül Isten beszélget velünk a munkánkról. Így került
elénk a vérfolyásos asszony története (Márk 5:25­34).
Vele együtt láttuk, amint annyi megbeszélés, konferencia, istentisztelet és
hittanóra ellenére elfolyik az élet az egyházunkból. Pedig ott van a tör-
ténelmi örökségünk, pedig még mindig vannak anyagi forrásaink, pedig
ránk bízatott az élet Igéje ­ de az életek, a családok, az egyházi közösségek
mégsem gyógyulnak meg... Mit lehet itt tenni?
Az asszony végül, miután ,,sok orvostól, sokat szenvedett", miután összes
vagyonát magára költötte, mindent egy lapra tett fel: Jézus érintése az,
amitl meggyógyul! Lehetséges egyházunk minden bajára, jövjére ilyen
egyszer választ adni? Lehetséges, hogy elbizonytalanodott református
önértelmezésünkre, küldetésünkre Jézus érintése, belénk áradó élete és
ereje a megoldás? Mi más, ha nem ez? ­ kérdeztük egymástól.
Feltámadt bennünk a reménység, és már úgy láttuk az egyházat, mint
az asszonyt, aki Jézus szavára eléborult és ,,elmondott neki mindent,
igazán". Aki Jézus szavára újra megtalálta az életét és a helyét az emberek
között. Aki jellé lett kortársai számára, Isten dicsségének jelévé.
Aki igehirdetvé lett, mert élete tanúskodott Jézus erejérl.
Így dlt el bennünk, hogy nekünk az egész egyházzal, valamennyi
gyülekezettel együtt kell Jézus elé állnunk."
,,Leült az Úr lábához" (Lukács 10:39)
2
B
i
b
l
i
a
i r
e
f
l
e
x
Az, hogy a fü-
zetnek, ami errl
az útról szól, az
Érintés címet adjuk,
már nem is volt
kérdés.