background image
0
16
A második találkozás ­ az evangélium
A találkozás célja, hogy az elz alkalommal a gyülekezet lehetséges
küldetéseként megfogalmazott gondolatokat az Ige fényében értékeljük
és lássuk. Milyen bibliai történetek, képek, gondolatok kapcsolódnak
ehhez? Mit mond a Biblia az egyházról e probléma fényében? Hogyan
találkozott már az egyház a története során ezzel a kérdéssel, és mi-
lyen válaszokat adott rá?
Az elz találkozást összegz, lezáró lista alapján minden tag keres
magának egy-egy bibliai történetet a gyülekezet lehetséges küldetésé-
rl, és azon otthoni csendességében elgondolkozik. A második találko-
zást megelzen fontos, hogy a csoporttagok imádkozzanak a listán
szerepl témákért.
Ez az alkalom annyiban különbözik egy hagyományos bibliaórától,
hogy nem a csoportvezet vagy a lelkész készül igemagyarázattal,
hanem a kiválasztott bibliai történetre, igeszakaszra hallgat és reflek-
tál az egész csoport. Hisszük, hogy az Igének van ereje arra, hogy közös
gondolkodásunkat önmagában is vezesse.
Imádság, ének
Mind az énekválasztásban, mind az imádságban szabad a csoport.
Visszatekintés
A csoport tagjai röviden osszák meg, milyen élmény volt nekik az
els találkozás. Ha esetleg valami azóta tovább alakult bennük, be-
széljenek róla (abban az esetben, ha nem egy napon történik a három
találkozás). Ennek lényege, hogy mindenki újra bevonódjon, személyes
élménnyel legyen jelen.
A csoport vezetje olvassa fel az elz beszélgetés summáját. Rövid hoz-
zászólások, kiegészítések lehetségesek.
Cél
Elkészület
a találkozás menete