background image
,,Mit hiszel az egyetemes keresztyén
Anyaszentegyházról? Hiszem, hogy
Isten fia a világ kezdetétl fogva annak
végéig az egész emberi nemzetségbl
Szentlelke és igéje által az igaz hit
egyességében magának egy kiválasztott
gyülekezetet gyjt egybe, azt oltalmazza
és megrzi. és hiszem, hogy annak én is
él tagja vagyok és örökké az is maradok."
Heidelbergi Káté 54. kérdése
,,Missziói találkozás akkor jön létre,
amikor az egyház az evangélium átfogó
követeléseit alternatív életformaként
testesíti meg abban a kultúrában, ahová
Isten helyezte. ezáltal az adott kultúra
alapvet feltevéseit éri kihívás."
Michael Goheen