background image
0
4
Ez a füzet hitbl született, sajátos
válaszként mindazokra a kihí-
vásokra, amikkel ma egyhá-
zunknak szembe kell néznie. Az
a hagyomány, ami múltunkban
­ különösképpen a XVI. század-
ban ­ gyökerezik, nem könnyen
illeszkedik a XXI. század kultú-
rájába. Magyarország is drámai
változásokon megy keresztül,
falvak sznnek meg, alakulnak
át, és az az infrastruktúra, épített
örökség, amely évszázadokon át
alkalmas eszköze volt az evan-
gélium szolgálatának, ma sok
esetben a gátja annak. Ezek a
folyamatok ­ a kulturális, a de-
mográfiai és a gazdasági válto-
zások ­ az egyháztagság fogyását
vetítik elénk, ami dönt módon
visszahat egyházunk életére.
Ebben a helyzetben az MRE
Zsinata a 2011. szeptember 28-án
Balatonszárszón megtartott te-
matikus, az egyházat ér kihí-
vások és a feltáruló lehetségek
megvitatására összehívott ülését
követen úgy döntött, bizottságot
hív életre azzal a céllal, hogy fo-
galmazzon meg egy megvalósít-
ható jövképet a Magyarországi
Református Egyháznak.
Mi ­ ennek a bizottságnak
a tagjai ­, akik református test-
véreinktl felkérést kaptunk erre
a feladatra és Isten eltt állva,
belülrl is igent tudtunk monda-
ni rá, nekiláttunk ennek a szép
és roskasztó munkának. Kiindu-
lási pontként megfogalmaztuk,
mit hiszünk az egyházról. Ez a
teológiai látás lényegében adott
számunkra a Biblia és a hitvallá-
saink alapján. De mi következik
mindebbl ránk nézve mostani
helyzetben? Hogyan ad ez választ
a fenntarthatatlan épületek sor-
sára és a gyülekezetek segélykiál-
tására, a felnövekv nemzedékek
közömbösségére vagy egyház-
ellenességére, vagy épp annak a
jelenségnek a következményeire,
hogy Európa képtelen felvállalni
saját keresztyén gyökereit
és értékeit?
BEVEZETéS
aZ EGyHáZI JÖVKéP
BIZoTTSáG