background image
0
5
A bizottság ebben a helyzetben
nem tartja önmagában elegend-
nek, hogy szakértk bevonásával,
egy mélyreható elemzés alapján
fogalmazzon meg jövképet
a Zsinatnak. Küldetésünket ezen
túlmenen abban látjuk, hogy az
egyház egészét hívjuk saját jöv-
képének megfogalmazására ­ a
Zsinat által is elfogadott teológiai
meggyzdésünk alapján.
Nem tekintjük magunkat sem
gyógyítóknak, sem válságme-
nedzsereknek. De a keresztyén
ember prófétai tisztét vállaljuk,
amikor egyházunk gyülekeze-
teit és intézményeit Isten eltti
megállásra hívjuk, számadásra
arról, hogy kik vagyunk, mi a
küldetésünk, mibl kell éppen
ezért megtérnünk és mire kell
önmagunkat odaszánnunk.
Nem kívánunk senkire ­ ön-
magunkat is beleértve ­ újabb
adminisztrációs terheket róni.
Ez ugyanis önmagában nem hoz
megújulást egyházunk életében,
a legjobb esetben is csak szolgálja
azt. Viszont azt elkerülhetetlen-
nek tartjuk, hogy az egyház a
maga jövjérl párbeszéd formá-
jában fogalmazza meg látását.
Ezért is adtuk az Érintés címet
ennek a füzetnek. Valódi kö-
zösség nincs érintés, egymásra
hatás nélkül. De a káoszból rend
és a semmibl élet sem szüle-
tik másképp, mint a Szentlélek
Úristen érintése által. A magunk
eszközeivel ezért azt szeretnénk
munkálni, hogy közös útkeresé-
sünkben az egyház Ige és Lélek
általi meghatározottsága legyen
az elsdleges szempont, minden
más ­ kulturális, szociológiai
és gazdasági szempont ­ pedig
ennek a függvénye. Az egyház
létének sem alapja, sem jövje
nincs Jézus Krisztuson kívül. Ez
meglátásunk szerint azt jelenti,
hogy az egyháznak saját prob-
lémáiban és kríziseiben els
renden nem a körülményekkel
kell tanácskoznia, hanem Urá-
val, Jézus Krisztussal, aki Igéje
és Szentlelke által életre hívta,
szolgálatra küldte (misszió) és
vezeti egyházát.

Párbeszéd alatt tehát nem egy
elre elkészített anyag vélemé-
nyezését értjük, hanem az ebben
a füzetben bemutatott út közös
bejárását. Ennek során minden
gyülekezet megfogalmazza, ho-
gyan látja saját küldetését, illetve
mennyiben segíti vagy hátráltat-
ja az egyház jelenlegi szervezete
és mködése ennek betöltésében.
A gyülekezetek válaszai, az egy-
házi intézmények ezzel összefüg-
gésben megfogalmazott jövképe
és a folyamatban lév egyház-
szociológiai felmérés szolgálnak
azon elemzés alapjául, amibl a
Zsinat novemberi ülésére elké-
szül az egyház jövjére vonatkozó
cselekvési terv.
a PárBESZéd úTJa