background image
0
7
A gyülekezetek evangéliumi
küldetéstudatának meger-
sítésében.
A gyülekezetek visszajel-
zései alapján az egyház
gazdálkodásának, szerveze-
ti felépítésének és mködé-
sének újragondolásában.
Egy cég, egy vállalkozás, egy
intézmény, ha a jövjét tervezi,
megteheti, hogy megfogalmazza
a számára fontos alapértékeket,
majd ezekhez folyamatokat,
feladatokat rendel, hogy az adott
idpontra céljait megvalósítsa.
Az egyház útja ettl lényegileg
különbözik. Ha az egyház elbi-
zonytalanodik küldetésében, ha
jelenléte súlytalanná válik, ha
csak gépiesen végzi szolgálatát,
ha már az álmait is az anyagiak
irányítják és a szeretet helyett
a hatalmi versengés jellemzi,

akkor nem a jövképét kell meg-
fogalmaznia, hanem a Szentlé-
lek után kiáltania. Mert az, aki
összegyjt és eggyé tesz minket,
mert a mi pártfogónk, mert
az, aki a világ eltt leleplezi,
hogy mi a bn, az igazság és az
ítélet (Jn 16,8). Az egyház, ha va-
lóban hiszi, hogy jövje Jézus
Krisztus kezében van, min-
denekeltt bnbánatot tart és
könyörög a Lélek megújító és
1.
2.
Abban, hogy a párbeszéd útját
választottuk, nem praktikus és
nem demokratikus szempontok
vezettek minket, hanem az
a meggyzdés, hogy valóban
,,gyülekezeteiben él az egyház".
Az országos párbeszéd által
szeretnénk minden gyülekeze-
tet megersíteni abban, hogy az
evangélium üzenetének meg-
értése és továbbadása, a valódi
szeretetközösség, a másokért
hozott áldozat, az igazságért
való szenvedés és a szolidaritás
olyan értékek, amik csak álta-
luk jelenhetnek meg a magyar
társadalomban, s amikre bátran
építhetjük jövnket. Az egyház
a maga intézményi hálózatával,
szervezeti felépítésével, közös
gazdálkodásával nem tehet job-
bat, minthogy ebben megersíti
és szolgálja a helyi gyülekezete-
ket, közösségeket.
Az ehhez vezet úton fontos lépés,
hogy az egyes gyülekezetek ko-
molyan veszik és megfogalmaz-
zák Jézustól kapott küldetésüket,
másrészt pedig az egyház közös-
ségében meghallgatjuk és segít-
jük egymást megfogalmazott
küldetésünk betöltésében.
Az országos párbeszéd által azt
szeretnénk munkálni, hogy
egyházunk gyülekezettudatos
egyház legyen, gyülekezeteink
pedig egyháztudatos gyülekeze-
tek. Ebbl adódóan a párbeszéd
haszna két szinten bontakozik ki:
aZ ImádSáG úTJa