background image
0
8
megszentel munkájáért. Valódi
változást a párbeszéd sem fog
hozni önmagában, hacsak nem
elzi meg és kíséri mindvégig
az egyháztagok és gyülekeze-
tek imádsága. Ezért arra hívjuk
most egyházunk egészét, álljunk
együtt mennyei Atyánk elé, hogy
általa lássuk önmagunkat, a
ránk nehezed terheket, és azt a
jövt, amit készített el nekünk.
Ehhez a párbeszédet kísér
honlapon található részletes
útmutatás.
Az a meggyzdés vezet tehát
minket, hogy a helyi gyüleke-
zetnek sokkal nagyobb mind a
lehetsége, mind a felelssége,
mintsem hogy az egyház jöv-
jével kapcsolatban csupán egy
kérdív kitöltésével információ-
forrásként, adatközlként szá-
mítsunk rájuk. Az egyházszocio-
lógiai felmérés is fontos része lesz
a folyamatnak. De nem intéz-
hetjük el a kérdést ennyivel. Épp
ellenkezleg, a gyülekezeteket az
egyház megújulásának szín-
tereiként és munkálóiként kell
látnunk. A párbeszéd célja, hogy
Isten Szentlelkében bízva felhívja
az egész egyház figyelmét erre,
segítse ebben a gyülekezeteket,
ezt imádságban elkérje és kísérje.
A párbeszéd folyamata Isten
missziójának hármas megha-
tározottságát követi, amiben az
evangélium, az egyház és a világ
találkozik. Ebben a találkozásban
a gyülekezetnek van kitüntetett
szerepe, mert Isten kijelentése és
a helyi társadalom ketts meg-
határozottságában él, és éppen
ezáltal arra hivatott, hogy az
evangéliumot ott, helyben
,,testesítse meg".
A párbeszédben való részvétel
a gyülekezet számára három
találkozást jelent. Mintha most
költöztünk volna az adott tele-
pülésre, az els találkozás alkal-
mával meghallgatjuk a települé-
sen élket az életükrl, és arról,
ahogy a gyülekezetet látják.
A második találkozás során arra
figyelünk, hogy a hallottakról
mit mond Isten Igéje. A harma-
dik találkozáskor arra keressük
a választ, hogy mindennek fé-
nyében mi a gyülekezet küldeté-
se itt és most.
Elször hirdessük meg a talál-
kozássorozatot a gyülekezetben.
A párbeszéd annál hatékonyabb
lesz, minél szélesebb rétegét
vonjuk be a gyülekezetnek a
folyamatba. Nagyon fontos, hogy
olyanok jelentkezését fogadjuk
el, akik mindhárom alkalmon
Három találkozás
Praktikus javaslatok
V
ezé
r
f
o
n
a
l
a
g
y
ü
l
e
k
eze
t
i
p
á
r
b
e
s
d
h
ez