background image
0
9
tudják vállalni a részvételt, mert
ez elengedhetetlen a folytonos-
sághoz. Alapveten arra gondol-
tunk, hogy ­ beillesztve meglév
programjukba ­ a gyülekezetek
három alkalommal hívják egybe
a résztvevket heti, kétheti vagy
havi rendszerességgel. A nagyobb
gyülekezetekben lehetség van
arra, hogy meglév csoportok
akár párhuzamosan járják be a
javasolt utat. Ebben az esetben
szintén kérjük, hogy egységes le-
gyen az összegzés. Kisebb gyüle-
kezetek lelkészkörönként, kistér-
ségenként is összefoghatnak, és
akár egy csendesnap keretében is
megvalósíthatják a három talál-
kozást. Ehhez részletes segítség
a párbeszédet kísér honlapon
található.
Kérjük a gyülekezeteket, hogy a
három találkozás eredményérl
2013. július 31-ig az EJB útmutatá-
sa alapján, a kérdéssort használva
rövid írásos összegzést készítse-
nek. Ekkorra az egyház országos
munkaágai és intézményei is el-
készítik saját javaslataikat, illetve
rendelkezésre állnak az egyház-
szociológiai kutatás els eredmé-
nyei. Mindezek alapján a Zsinat
november végi ülésére készítjük
el azt a ,,cselekvési tervet", amely-
ben az egyházunk megújulását
szolgáló alapvet változtatásokra
teszünk javaslatot.
Határid: 2013. július 31.
KérdíveK
1. téma:
2. téma:
3. téma:
1. téma
2. téma
3. téma
BIBLIA
A második
találkozás
Küldetésünk
területeinek és
szerepünknek
átgondolása
a Biblia fényében.
A harmadik
találkozás
a gyülekezet
jövképének
megfogalmazása
a közösség külde-
tésének minden
egyes területére
nézve. Ezek egye-
sítése egy közös
kérdíven. Ennek
alapján az egyház-
tudatos gyülekezet
kérdív kitöltése.
1. téma
2. téma
3. téma
egyháztudatos gyüleKezet
Kitekintés
kérdéssor
Az elso
találkozás
élménymegosztás
és küldetésünk
körvonalazása.
`
`